Päivitetty hybridistrategia antoi raamit rajoitusten purkamiselle – positiiviset vaikutukset toimialalla näkyivät välittömästi

Hallituksen linjauksissa myös epäselvyyksiä ja ongelmakohtia

Hallitus on julkaissut koronatoimenpiteitä ohjaavan päivitetyn hybridistrategian. Uuden strategian myötä Suomessa valmistaudutaan luopumaan rajoituksista siinä kohtaa, kun vähintään 80 % yli 12-vuotiaista on saanut täyden rokotesarjan tai heillä on ollut siihen mahdollisuus. Ajankohtaa tämän toteutumiselle on arvioitu lokakuun lopulle tai marraskuun alkuun.

Samanaikaisesti päivitetyn hybridistrategian julkaisun kanssa hallitus on antanut eduskunnalle esityksen tartuntatautilain 58 d § pykälän muuttamiseksi ja niin sanotun turvavälimääräyksen poistamiseksi laista. Lakimuutoksen tavoitteena on parantaa tapahtumaelinkeinon harjoittamisen ja työnteon mahdollisuuksia jo ennen, kuin kaikista rajoituksista päästään luopumaan.

Tapahtumateollisuus on lausunut kantansa sekä päivitetystä hybridistrategiasta että hallituksen antamasta lakiesityksestä. Tapahtumateollisuus pitää tärkeänä edistysaskeleena sitä, että hallituksen julkaisemassa päivitetyssä hybridistrategiassa rajoituksista luopumiselle annetaan selkeä tavoite ja aikataulu. Linjaukset tuovat edellytyksiä sille, että asiakkaat uskaltavat tehdä ostopäätöksiä ja alan yritykset voivat suunnitella tulevaa. Myös tieto siitä, että rajoituksia aletaan purkaa välittömästi, on alalle olennainen.

Lipunmyyntiyhtiöiden mukaan strategian päivityksen vaikutukset näkyivät välittömästi myynnissä olevien tapahtumien kapasiteettien ja kysynnän kasvuna. Tapahtumateollisuus on lisäksi ennakoinut yhä kasvavaa kysyntää marras-joulukuulle ja voimakkaimmin yritystapahtumapuolelle, kun rajoituksista päästään lopullisesti luopumaan. Samanaikaisesti toimialaa on jo kuluneen kesän ajan vaivannut työvoimapula, joka tulee pahenemaan entisestään. Kasvava kysyntä voi myös aiheuttaa ongelmia joidenkin tapahtumapalveluiden saatavuuden osalta.

Hallituksen julkaisema strategian päivitys sisältää myös avoimia kysymyksiä ja suoranaisia ongelmakohtia. Strategiaan ja hallituksen antamaan esitykseen tartuntatautilain 58 d § pykälän muuttamisesta sisältyy viittaus viranomaispäätöksiin sisällytettävästä yleisötilaisuuksien riskiluokittelusta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on julkaissut verkkosivuillaan riskipotentiaalin arviointitaulukon, joka sisältää luokittelut ja riskiarviot niin erilaisten yleisötilaisuuksien kuin muidenkin yhteiskunnassa ihmisiä yhteen kokoavan toiminnan osalta.

Tietoja kyseisestä riskitaulukosta on liikkunut julkisuudessa koko elokuun ajan. Kuitenkin taulukon valmistelu on toteutettu ilman toimialan kuulemista eikä taulukon tietopohjaa ole julkistettu. Tapahtumateollisuus katsoo, että ilman tämän datan julkaisua on mahdotonta arvioida, millaiseen näyttöön tai asiantuntemukseen riskipotentiaali perustuu. Taulukosta löytyy myös selkeitä ristiriitaisuuksia, kuten ulkona järjestettävien tapahtumien määrittäminen korkeimpaan riskiluokkaan tai epämääräisten termien, kuten “massatapahtumat” käyttö. Tapahtumateollisuus näkee suuren riskin sille, että kyseisestä taulukosta muodostuu hallituksen antaman lakiesityksen myötä yksi uusi työkalu, jolla ylläpidetään osaa yleisötilaisuuksien rajoituksista, samalla kun epidemiatilanne ja paraneva rokotekattavuus edellyttäisivät kaikkien rajoitusten purkamista.

Tapahtumateollisuus on jättänyt hallituksen esityksestä lausunnot eduskunnan talous-, sivistys-, sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnille. Tätä kirjoittaessa lakiesityksen käsittely on eduskunnassa kesken. Tapahtumateollisuus on myös toimittanut lausunnon hybridistrategiaan liittyvästä ohjauksesta ja riskipotentiaalin arviointitaulukon ongelmista opetus- ja kulttuuriministeriölle.

Tapahtumateollisuus ry